استراتژيها، توانمنديها و فعاليتها
 
  پست الکترونیکی :  
کلمه عبور:
ثبت نام
 
موارد مطرح شده صنایع / ارسال شرکت جدید
نام شرکت : Rojan Azma Research and Production
موضوع درخواست: Aflatoxin rapid test
تاریخ : 07/02/1395
شرح : the immunochromatography test for aflatoxin measurement in food and feed .
ارسال پیام
جزئيات
نام شرکت : آوین زیست کیمیا
موضوع درخواست: نرم افزار بيوتكنولوژي
تاریخ : 05/02/1395
شرح : كامپايل كردن برنامه موجود با زبان جاوا به صورت سرور
ارسال پیام
جزئيات
نام شرکت : آوین زیست کیمیا
موضوع درخواست: بيوتكنولوژي
تاریخ : 05/02/1395
شرح : ميكروارگانيسم حاوي ژن هاي دلخواه متابوليزه كننده
ارسال پیام
جزئيات
نام شرکت : آوین زیست کیمیا
موضوع درخواست: بازاريابي
تاریخ : 05/02/1395
شرح : پيدا كردن بازار مطلوب براي فرآورده شركت منجر به عقد قرارداد
ارسال پیام
جزئيات
ادامه>>
موارد مطرح شده محققين / ارسال محقق جدید
نام محقق : محمد آزادی
موضوع تحقيق : composite scaffolds
تاریخ : 14/02/1395
شرح : Preparation, characterization, degradation and biocompatibility of different silk fibroin based composite scaffolds prepared by of different silk fibroin based composite scaffolds prepared by
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : محمد آزادی
موضوع تحقيق : composite scaffolds
تاریخ : 14/02/1395
شرح : Preparation, characterization and biocompatible properties of -chitin/silk fibroin/nanohydroxyapatite composite scaffolds prepared by freeze-drying method
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : آرش باباخانیان
موضوع تحقيق : بيوحسگرها
تاریخ : 07/02/1395
شرح : ساخت بيوحسگرهاي تشخيص باليني
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : فاضله حسین پور
موضوع تحقيق : آنتي بيوتيك
تاریخ : 05/02/1395
شرح : مواد ضد كوكسيد از ميكروب هاي خاك
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : Mohsen Janghorbani
موضوع تحقيق : treatment of leishmaniasis
تاریخ : 26/08/1392
شرح : TOPICAL MJ1 VERSUS routine care for treatment of leishmaniasis IN ISFAHAN, IRAN: a randomized controlled clinical trial
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : محمدرضا دهقاني
موضوع تحقيق : طراحي و توليد آنتي بادي سه عملكردي (Triomab) مشابه داروي Ertumaxomab
تاریخ : 27/07/1392
شرح : پايان نامه دكتراي تخصصي
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : سروش سرداری
موضوع تحقيق : Synthesis of antimicrobial compounds designed based on bio-cheminformatics methods
تاریخ : 16/07/1392
شرح :
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : سروش سرداری
موضوع تحقيق : In vitro evaluation of antimicrobial compounds
تاریخ : 16/07/1392
شرح :
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : سروش سرداری
موضوع تحقيق : In vivo toxicity evaluation of antimicrobial compounds confirmed their potency in vitro
تاریخ : 16/07/1392
شرح :
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : سروش سرداری
موضوع تحقيق : In silico designing and evaluating antimicrobial peptides as well as other organic and inorganic agents with antimicrobial potencies
تاریخ : 16/07/1392
شرح :
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : سروش سرداری
موضوع تحقيق : In silico designing and modeling molecular mechanism of chimeric proteins, active peptides, drug-like compounds in addition to other organic and inorganic agents with anticancer properties
تاریخ : 16/07/1392
شرح :
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : سروش سرداری
موضوع تحقيق : In vitro evaluation of in designed anticancer agents confirmed their potency in silico
تاریخ : 16/07/1392
شرح :
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : سروش سرداری
موضوع تحقيق : Drug discovery of novel antimicrobial compounds based on advanced bio-cheminformatics methods
تاریخ : 16/07/1392
شرح :
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : سروش سرداری
موضوع تحقيق : Molecular investigating natural secondary metabolites with antimicrobial properties
تاریخ : 16/07/1392
شرح :
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : سروش سرداری
موضوع تحقيق : In vivo study the anticancer agents against human tumor
تاریخ : 16/07/1392
شرح :
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : سروش سرداری
موضوع تحقيق : Modeling the mechanism action of investigated pure compounds and novel drug-like compounds on molecular targets of cancerous cells in silic
تاریخ : 16/07/1392
شرح :
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : سروش سرداری
موضوع تحقيق : Discovery of new naturally occurring compounds to enhance the effect of anticancer drug as well as inhibit tumor growth: Identification of active components and mechanism of action in vitro
تاریخ : 16/07/1392
شرح :
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : سروش سرداری
موضوع تحقيق : Clinical trial studying potent herbal extracts as well as pure compounds confirmed in vivo
تاریخ : 16/07/1392
شرح :
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : سروش سرداری
موضوع تحقيق : Synthesis of antimicrobial peptides
تاریخ : 16/07/1392
شرح :
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : سروش سرداری
موضوع تحقيق : Synthesis of drug-like compounds
تاریخ : 16/07/1392
شرح :
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : سروش سرداری
موضوع تحقيق : Designing and developing software with application in de novo design of drug-like compounds
تاریخ : 16/07/1392
شرح :
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : سروش سرداری
موضوع تحقيق : Designing and constructing of nano-drug carrier with natural source
تاریخ : 16/07/1392
شرح :
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : سروش سرداری
موضوع تحقيق : Drug discovery of anticancer and antimicrobial agents from natural sources based on cheminformatics methodolog
تاریخ : 16/07/1392
شرح :
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : حسن میزاحسینی
موضوع تحقيق : بررسي اثر تغييرات كدونها در ناحيه N-terminal ژن hbfgf بر ميزان توليد هورمون hbFGF در ايكلي و نيز ارزيابي فعاليت بيولوژيكي هورمون
تاریخ : 16/07/1392
شرح :
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : حسن میزاحسینی
موضوع تحقيق : طراحي و ساخت كلون هاي متعدد بيان كننده داروي ضد انعقادي دسيرودين (هيرودين) به شكل خارج سلولي در E.coli
تاریخ : 16/07/1392
شرح :
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : حسن میزاحسینی
موضوع تحقيق : طراحي وارينت هاي بهبود يافته از پروتئين هيرودين
تاریخ : 16/07/1392
شرح : طرح دانشجويي
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : حسن میزاحسینی
موضوع تحقيق : طراحي وارينت هاي بهبود يافته از پروتنئين bFGF
تاریخ : 16/07/1392
شرح : طرح دانشجويي
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : حسن میزاحسینی
موضوع تحقيق : بررسي اثر شرايط محيطي فرآيند تخليص بر نقشه پپتيدي اريتروپيتين آلفا نوتركيب انساني
تاریخ : 16/07/1392
شرح : طرح دانشجويي
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : حسن میزاحسینی
موضوع تحقيق : كاهش آنتي ژنيسيته داروي دسيرودين (هيرودين) با استفاده از روش هاي بيوانفورماتيك
تاریخ : 16/07/1392
شرح :
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : بهروز وزیری
موضوع تحقيق : استفاده و راه اندازي ايزوالكتروفوكوسينگ محلول در تقسيم جز به جز سرم انساني
تاریخ : 16/07/1392
شرح :
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : حميدرضا عصارپور
موضوع تحقيق : بررسي گياه دارويي شنبليه
تاریخ : 23/11/1390
شرح :
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : Biotechnology Research Center
موضوع تحقيق : بررسي ميزان بيان ژنهاي مختلف در سلولها و باكتريهاي بيان كننده پروتئين هاي نوتركيب با روش Real time PCR
تاریخ : 22/03/1389
شرح : بررسي ميزان بيان ژنهاي مختلف در سلولها و باكتريهاي بيان كننده پروتئين هاي نوتركيب با روش Real time PCR
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : Biotechnology Research Center
موضوع تحقيق : شناسايي ساختار سموم حشرات و بندپايان و بررسي اثرات درماني آنها
تاریخ : 08/03/1389
شرح : شناسايي ساختار سموم حشرات و بندپايان و بررسي اثرات درماني آنها
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : Biotechnology Research Center
موضوع تحقيق : پروژه هايي در قالب توليدات پروتئين هاي نوتركيب
تاریخ : 08/03/1389
شرح : پروژه هايي در قالب توليدات پروتئين هاي نوتركيب
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : Biotechnology Research Center
موضوع تحقيق : توليد پروتئينهاي هترولوگ در سيستم هاي قارچي، مناسب براي اهداف دامي نظير واكسن هاي خوراكي دامي
تاریخ : 08/03/1389
شرح : توليد پروتئينهاي هترولوگ در سيستم هاي قارچي، مناسب براي اهداف دامي نظير واكسن هاي خوراكي دامي
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : Biotechnology Research Center
موضوع تحقيق : پروژه هاي تحقيق و توسعه در خصوص داروهاي ضد قارچي
تاریخ : 08/03/1389
شرح : پروژه هاي تحقيق و توسعه در خصوص داروهاي ضد قارچي
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : Biotechnology Research Center
موضوع تحقيق : درمان سرطان سينه وابسته به هورمون استروژن بوسيله پروتئين نوتركيب مهندسي شده آلفا فيتوپروتئين
تاریخ : 08/03/1389
شرح : درمان سرطان سينه وابسته به هورمون استروژن بوسيله پروتئين نوتركيب مهندسي شده آلفا فيتوپروتئين
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : Biotechnology Research Center
موضوع تحقيق : واكسن ضد عقرب هميسكدريبوس لپتوروس كه سبب ابتلا 4 ميليون نفر در خوزستان است.
تاریخ : 08/03/1389
شرح : واكسن ضد عقرب هميسكدريبوس لپتوروس كه سبب ابتلا 4 ميليون نفر در خوزستان است.
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : Biotechnology Research Center
موضوع تحقيق : تهيه واكسن ضد كنه هيالوما با استفاده از پروتئين نوتركيب 96KD آنتي ژن سطحي كند
تاریخ : 08/03/1389
شرح : تهيه واكسن ضد كنه هيالوما با استفاده از پروتئين نوتركيب 96KD آنتي ژن سطحي كند
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : Biotechnology Research Center
موضوع تحقيق : آناليز دارويي
تاریخ : 08/03/1389
شرح : آناليز دارويي
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : Biotechnology Research Center
موضوع تحقيق : طراحي كامپيوتري داروها
تاریخ : 08/03/1389
شرح : طراحي كامپيوتري داروها
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : Biotechnology Research Center
موضوع تحقيق : بررسي و استخراج گياهان دارويي
تاریخ : 08/03/1389
شرح : بررسي و استخراج گياهان دارويي
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : Biotechnology Research Center
موضوع تحقيق : كاربرد متنوع بيوانفورماتيك در امور دارويي
تاریخ : 08/03/1389
شرح : كاربرد متنوع بيوانفورماتيك در امور دارويي
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : Biotechnology Research Center
موضوع تحقيق : طراحي و اجرا Database
تاریخ : 08/03/1389
شرح : طراحي و اجرا Database
ارسال پیام
جزئيات
نام محقق : Biotechnology Research Center
موضوع تحقيق : ساخت پروتئين هاي نوتركيب جهت استفاده در كيت هاي تشخيصي، واكسن هاي پيشگيري كننده و درماني بر عليه هليكوباكترپيلوري
تاریخ : 08/03/1389
شرح : ساخت پروتئين هاي نوتركيب جهت استفاده در كيت هاي تشخيصي، واكسن هاي پيشگيري كننده و درماني بر عليه هليكوباكترپيلوري
ارسال پیام
جزئيات
ادامه>>
 
صفحه اصلي | درباره ما | تاريخچه | گروه ها | ارتباط با صنعت | تماس با ما
Copyright © 2009   BRC All right Reserved Design By Ecomiran